0 poze   227 vizite

Facts about Tomb Raider

www.sunphoto.ro/WLQWM/Bonjour

/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅1.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀ ғᴏsᴛ ᴄʀᴇᴀᴛᴀ ᴅᴇ Tᴏʙɪ Gᴀʀᴅ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅2.Iɴɪᴛɪᴀʟ, ᴇᴀ sᴇ ɴᴜᴍᴇᴀ Lᴀᴜʀᴀ Cʀᴜᴢ sɪ ᴇʀᴀ ᴅɪɴ Aᴍᴇʀɪᴄᴀ ᴅᴇ Sᴜᴅ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅3.Nᴜᴍᴇʟᴇ ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛ ᴀʟ Lᴀʀᴇɪ Cʀᴏғᴛ ᴀ ғᴏsᴛ Lᴀʀᴀ Aᴍᴇʟɪᴀ Cʀᴏғᴛ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅4.Pʀᴏᴘᴏʀᴛɪɪʟᴇ ᴇxᴀɢᴇʀᴀᴛᴇ ᴀʟᴇ ᴄᴏʀᴘᴜʟᴜɪ ᴇɪ ᴀᴜ ᴀᴘᴀʀᴜᴛ ᴅɪɴᴛʀ-ᴏ ᴇʀᴏᴀʀᴇ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅5.Dᴀᴛᴀ ɴᴀsᴛᴇʀɪɪ ᴇɪ ᴇ 14 ғᴇʙʀᴜᴀʀɪᴇ-1968/1977/1992
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅6.Jᴏᴄᴜʟ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ ᴀ ғᴏsᴛ ʀᴇғᴀᴄᴜᴛ ᴅᴇ 2 ᴏʀɪ. Aʀᴇ 3 ᴏʀɪɢɪɴɪ ᴅɪғᴇʀɪᴛᴇ ᴄᴀ ᴜʀᴍᴀʀᴇ. Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀʀᴇ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟɪᴛᴀᴛɪ ᴅɪғᴇʀɪᴛᴇ ɪɴ ғɪᴇᴄᴀʀᴇ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅7.Mᴀɴᴄᴀʀᴇᴀ ᴇɪ ᴘʀᴇғᴇʀᴀᴛᴀ ᴇ ғᴀsᴏʟᴇ ᴘᴇ ᴘᴀɪɴᴇ ᴘʀᴀᴊɪᴛᴀ (ᴄᴇʟ ᴘᴜᴛɪɴ ɪɴ ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇᴀ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟᴀ)
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅8.Esᴛᴇ ғʟᴜᴇɴᴛᴀ ɪɴ ᴍᴜʟᴛᴇ ʟɪᴍʙɪ, ᴀᴛᴀᴛ ᴍᴏᴀʀᴛᴇ ᴄᴀᴛ sɪ ɪɴ ᴄɪʀᴄᴜʟᴀᴛɪᴇ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅9.Iɴ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟ sɪ Rᴇʙᴏᴏᴛ (2013) sᴄʜɪᴍʙᴀʀᴇᴀ ᴇɪ sᴇ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇ ʟᴀ 21 ᴅᴇ ᴀɴɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅10. Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀ ғᴏsᴛ ɪɴsᴘɪʀᴀᴛᴀ ᴅᴜᴘᴀ Iɴᴅɪᴀɴᴀ Jᴏɴᴇs
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅11.Nᴀᴛʜᴀɴ Dʀᴀᴋᴇ ᴅɪɴ Uɴᴄʜᴀʀᴛᴇᴅ ᴀ ғᴏsᴛ ɪɴsᴘɪʀᴀᴛ ᴅᴜᴘᴀ Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ sɪ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅12. Pᴀʀᴜʟ ɪᴍᴘʟᴇᴛɪᴛ ᴀʟ Lᴀʀᴇɪ ᴀᴘᴀʀᴇ ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴜʟᴛɪᴍᴀ ᴅᴀᴛᴀ ɪɴ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅13.Iɴ ᴄᴇʟ ᴅᴇ ᴀʟ ᴅᴏɪʟᴇᴀ ʀᴇʙᴏᴏᴛ, ᴇᴀ ɴᴜ ᴍᴀɪ ᴘᴏᴀʀᴛᴀ ᴄᴇʟᴇ 2 ᴘɪsᴛᴏᴀʟᴇ ᴄᴀʀᴇ ᴀᴜ ғᴏsᴛ ᴜɴ sɪᴍʙᴏʟ ᴀʟ ᴇɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅14.Iɴ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ 1 ʟᴀʀᴀ ᴀʀᴇ 28 ᴅᴇ ᴀɴɪ
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅15.Iɴ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ 1(ᴀʟ ᴅᴏɪʟᴇᴀ ʀᴇʙᴏᴏᴛ) ᴇᴀ ᴀʀᴇ 21 ᴅᴇ ᴀɴɪ
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅16. Iɴ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ Aod (ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇᴀ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟᴀ) ᴇᴀ ᴀʀᴇ 32 (35?) ᴅᴇ ᴀɴɪ
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅17. E ᴀʀʜᴇᴏʟᴏɢ ʟᴀ ғᴇʟ ᴄᴀ ᴛᴀᴛᴀʟ ᴇɪ
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅18. Exɪsᴛᴀ ᴜɴᴇʟᴇ ᴊᴏᴄᴜʀɪ ᴄᴜ ᴇᴀ ᴄᴀʀᴇ ɴᴜ ᴀᴜ ᴍᴀɪ ᴀᴘᴀʀᴜᴛ, ᴄᴜᴍ ᴀʀ ғɪ ᴛʀɪʟᴏɢɪᴀ ᴅᴇ ʟᴀ Aɴɢᴇʟ Oғ Dᴀʀᴋɴᴇss sɪ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ Eᴅɪᴛɪᴏɴ (ᴀ ɴᴜ sᴇ ᴄᴏɴғᴜɴᴅᴀ ᴄᴜ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ)
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅19. Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀʀᴇ ᴏᴄʜɪɪ ᴄᴀᴘʀᴜɪ ᴘᴀɴᴀ ɪɴ ᴀʟ ᴅᴏɪʟᴇᴀ ʀᴇʙᴏᴏᴛ ᴜɴᴅᴇ ɪɪ ᴀʀᴇ Hᴀᴢᴇʟ-ʙʀᴏᴡɴ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅20.Gʜɪᴏᴢᴅᴀɴᴜʟ ᴅᴇ sᴘᴀᴛᴇ ʟ-ᴀ ɢᴀsɪᴛ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ᴍᴏʀᴍᴀɴᴛ, ɪɴᴛʀ-ᴜɴᴀ ᴅɪɴ ᴇxᴘᴇᴅɪᴛɪɪʟᴇ ᴇɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅21.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴘᴏᴀᴛᴇ ғɪ ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀᴀᴛᴀ sᴜᴘᴇʀ-ᴇʀᴏᴜ. Nɪᴄɪᴜɴ ᴏᴍ ɴᴜ ᴘᴏᴀᴛᴇ ᴀᴠᴇᴀ ғᴏʀᴛᴀ ᴇɪ ɪɴ ᴠɪᴀᴛᴀ ʀᴇᴀʟᴀ sɪ ɴᴜ ᴘᴏᴀᴛᴇ ғᴀᴄᴇ ᴛᴏᴛ ᴄᴇᴇᴀ ᴄᴇ ғᴀᴄᴇ ᴇᴀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅22. Dᴏᴘᴘᴇʟɢᴀɴɢᴇʀ sᴀᴜ ɢᴇᴀᴍᴀɴᴀ ʀᴇᴀ ᴀ Lᴀʀᴇɪ, ᴅɪɴ ᴀʟ ᴅᴏɪʟᴇᴀ Rᴇʙᴏᴏᴛ, sᴇᴀᴍᴀɴᴀ ғᴏᴀʀᴛᴇ ᴍᴜʟᴛ ᴄᴜ Lᴀʀᴀ ᴅɪɴ ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇᴀ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟᴀ. Uɴɪɪ ᴏᴀᴍᴇɴɪ sᴘᴜɴ ᴄᴀ Dᴏᴘᴘᴇʟɢᴀɴɢᴇʀ ᴇ ᴍᴀɪ Lᴀʀᴀ ᴅᴇᴄᴀᴛ Lᴀʀᴀ. Dᴇ ᴀsᴇᴍᴇɴᴇᴀ, Dᴏᴘᴘᴇʟɢᴀɴɢᴇʀ ᴀʀᴇ ᴜɴᴇʟᴇ ᴍɪsᴄᴀʀɪ ᴅɪɴ ᴘʀɪᴍᴜʟ ᴊᴏᴄ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅22. Lᴀʀᴀ ᴅᴇᴠɪɴᴇ ᴘʀɪᴇᴛᴇɴᴀ ᴄᴜ ᴅᴏᴘᴘᴇʟɢᴀɴɢᴇʀ-ᴜʟ ᴇɪ sɪ sᴇ ʀᴀᴢʙᴜɴᴀ ᴘᴇ Nᴀᴛʟᴀ ᴄᴀʀᴇ ʟᴇ-ᴀ ғᴀᴄᴜᴛ ʀᴀᴜ ʟᴀ ᴀᴍᴀɴᴅᴏᴜᴀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅23.Lᴀʀᴀ ᴇ sɪɴɢᴜʀᴀ ʟᴀ ᴘᴀʀɪɴᴛɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅24. Mᴀᴊᴏʀᴅᴏᴍᴜʟ ᴅɪɴ ᴄᴀsᴀ Lᴀʀᴇɪ sᴇ ɴᴜᴍᴇsᴛᴇ Wɪɴsᴛᴏɴ. Iɴ ᴘʀɪᴍᴇʟᴇ ᴊᴏᴄᴜʀɪ ɪɪ sᴘᴇʀɪᴀ sᴀᴜ ᴇɴᴇᴠᴀ ᴘᴇ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀɪ sɪ ᴇʀᴀ ᴅᴇ ᴄᴇʟᴇ ᴍᴀɪ ᴍᴜʟᴛᴇ ᴏʀɪ ɪɴᴄʜɪs ɪɴ ғʀɪɢɪᴅᴇʀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅25.Iɴ ᴊᴏᴄᴜʀɪʟᴇ ᴄʟᴀsɪᴄᴇ, Lᴀʀᴀ ᴇxᴘʟᴏᴅᴀ ᴅᴀᴄᴀ ɪɴᴄᴇʀᴄᴀɪ sᴀ ʙᴀɢɪ ᴜɴ ᴄᴏᴅ sɪ sᴀ ᴛʀɪsᴇᴢɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅26.Lᴀʀᴀ ᴀ ᴀᴘᴀʀᴜᴛ ɪɴ ғɪʟᴍᴇ, ʀᴏᴍᴀɴᴇ, ʙᴇɴᴢɪ ᴅᴇsᴇɴᴀᴛᴇ sɪ ᴀɴɪᴍᴀᴛɪɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅27.ᴇxɪsᴛᴀ ᴊᴏᴄᴜʀɪ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ ғᴀᴄᴜᴛᴇ ᴅᴇ ғᴀɴɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅28.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀʀᴇ ᴛɪᴛʟᴜ ᴅᴇ ᴄᴏɴᴛᴇsᴀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅29.Iɴ ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇᴀ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟᴀ ᴇᴀ ᴀ ғᴏsᴛ ʟᴏɢᴏᴅɪᴛᴀ, ᴅᴀʀ ʟᴏɢᴏᴅɴɪᴄᴜʟ ᴇɪ ᴀ ᴍᴜʀɪᴛ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅30.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀ ɪɴᴛᴀʟɴɪᴛ ᴢᴇɪ sɪ ғɪɪɴᴛᴇ ᴍɪᴛᴏʟᴏɢɪᴄᴇ ɪɴ ᴄᴀʟᴀᴛᴏʀɪɪʟᴇ ᴇɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅31.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀ ɢᴀsɪᴛ sᴀʙɪᴀ Exᴄᴀʟɪʙᴜʀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅32.Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴀʀᴇ 1.80 ᴍ ɪɴᴀʟᴛɪᴍᴇ ɪɴ ᴘʀɪᴍᴇʟᴇ ᴊᴏᴄᴜʀɪ, 1.75 ɪɴ ᴘʀɪᴍᴜʟ ʀᴇʙᴏᴏᴛ sɪ 1.68 ɪɴ ᴀʟ ᴅᴏɪʟᴇᴀ ʀᴇʙᴏᴏᴛ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅33.Tᴏʙɪ Gᴀʀᴅ, ᴄʀᴇᴀᴛᴏʀᴜʟ ᴇɪ, s-ᴀ sᴜᴘᴀʀᴀᴛ sɪ ᴀ ᴘᴀʀᴀsɪᴛ ᴇᴄʜɪᴘᴀ ᴅᴜᴘᴀ ᴄᴇ ᴀ ᴠᴀᴢᴜᴛ ᴄᴀ Lᴀʀᴀ Cʀᴏғᴛ ᴇ ᴘʀᴇᴢᴇɴᴛᴀᴛᴀ ᴅᴇ ᴍᴀssᴍᴇᴅɪᴀ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ᴍᴏᴅ ɪɴᴅᴇᴄᴇɴᴛ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅34.Tᴏʙɪ s-ᴀ ʀᴇɪɴᴛᴏʀs sᴀ ʟᴜᴄʀᴇᴢᴇ ʟᴀ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ Lᴇɢᴇɴᴅ , ᴀsᴛᴀ ɪɴsᴇᴍɴᴀɴᴅ ᴅᴜᴘᴀ 10 ᴀɴɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅35.Mᴀᴍᴀ Lᴀʀᴇɪ sᴇ ɴᴜᴍᴇsᴛᴇ Aᴍᴇʟɪᴀ Cʀᴏғᴛ. Pᴏᴀᴛᴇ ᴅɪɴ ᴄᴀᴜᴢᴀ ᴀsᴛᴀ, Lᴀʀᴀ ᴀʀᴇ ɴᴜᴍᴇʟᴇ ᴅᴇ ᴍɪᴊʟᴏᴄ Aᴍᴇʟɪᴀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅36. Iɴ ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇᴀ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟᴀ ᴇᴀ ᴇ ᴅᴇᴢᴍᴏsᴛᴇɴɪᴛᴀ ᴅᴇ ᴘᴀʀɪɴᴛɪ.Dᴜᴘᴀ ᴄᴇ ᴄᴀᴅᴇ ᴄᴜ ᴀᴠɪᴏɴᴜʟ ɪɴ Hɪᴍᴀʟᴀʏᴀ, ɪɴᴠᴀᴛᴀ sᴜᴘʀᴀᴠɪᴇᴛᴜɪʀᴇᴀ sɪ ᴅᴇsᴄᴏᴘᴇʀᴀ ɢᴜsᴛᴜʟ ᴀᴠᴇɴᴛᴜʀɪɪ, sᴇ ɪɴᴛᴏᴀʀᴄᴇ sɪ ʀᴇғᴜᴢᴀ sᴀ sᴇ ᴄᴀsᴀᴛᴏʀᴇᴀsᴄᴀ, ᴘʀᴇғᴇʀᴀɴᴅ sᴀ ᴊᴇғᴜɪᴀsᴄᴀ ᴍᴏʀᴍɪɴᴛᴇ sɪ sᴀ ᴄᴀʟᴀᴛᴏʀᴇᴀsᴄᴀ. Cᴀ ᴜʀᴍᴀʀᴇ, ᴘᴀʀɪɴᴛɪɪ ᴏ ᴅᴇᴢᴍᴏsᴛᴇɴᴇsᴄ sɪ ᴇᴀ ɪɴᴄᴇᴘᴇ sᴀ sᴄʀɪᴇ ᴄᴀʀᴛɪ ᴄᴀ sᴀ ᴛʀᴀɪᴀsᴄᴀ. Sᴇ ᴍᴜᴛᴀ ʟᴀ ᴜɴ ᴄᴏɴᴀᴄ ʟᴀsᴀᴛ ᴍᴏsᴛᴇɴɪʀᴇ ᴅᴇ ᴏ ᴍᴀᴛᴜsᴀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅37. Iɴ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ 4, ᴄʀᴇᴀᴛᴏʀɪɪ ᴀᴜ ᴅᴏʀɪᴛ sᴀ ᴏ ᴏᴍᴏᴀʀᴇ, ᴘᴇɴᴛʀᴜ ᴄᴀ ɴᴜ ᴍᴀɪ ᴅᴏʀɪᴛ sᴀ ʟᴜᴄʀᴇᴢᴇ ʟᴀ ᴊᴏᴄᴜʀɪʟᴇ Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅38. Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ 5 ɪɴᴄᴇᴘᴇ ᴄᴜ ғᴜɴᴇʀᴀʟɪɪʟᴇ ᴘᴇɴᴛʀᴜ Lᴀʀᴀ. Vᴏɴ Cʀᴏʏ ɪɴᴄᴀ ᴏ ᴄᴀᴜᴛᴀ ɪɴ Eɢɪᴘᴛ, ɪᴀʀ ᴘʀɪᴇᴛᴇɴɪɪ sᴇ ᴀᴅᴜɴᴀ sɪ ɪɪ ᴘᴏᴠᴇsᴛᴇsᴄ ᴀᴠᴇɴᴛᴜʀɪʟᴇ.Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ 5 ᴇ ᴜɴ ᴊᴏᴄ ғᴀᴄᴜᴛ ᴅᴏᴀʀ ᴅɪɴ ᴀᴍɪɴᴛɪʀɪʟᴇ ᴀᴘʀᴏᴘɪᴀᴛɪʟᴏʀ Lᴀʀᴇɪ.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅39. Lᴀʀᴀ ᴀ ғᴏsᴛ ɪɴɢʀᴏᴘᴀᴛᴀ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ᴍᴏʀᴍᴀɴᴛ ᴅɪɴ Eɢɪᴘᴛ sɪ ᴀ ʀᴇᴜsɪᴛ sᴀ sᴄᴀᴘᴇ ᴄᴜ ɢʀᴇᴜ. Mᴀɪ ᴍᴜʟᴛ ᴍᴏᴀʀᴛᴀ ᴅᴇᴄᴀᴛ ᴠɪᴇ, ᴀ ғᴏsᴛ ɢᴀsɪᴛᴀ ᴅᴇ Pᴜᴛᴀɪ, ᴏ ғᴇᴍᴇɪᴇ sʜᴀᴍᴀɴ ᴄᴇ ᴀ ᴅᴜs-ᴏ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ᴛʀɪʙ. Lᴀʀᴀ ᴀ ɪɴᴄᴇᴘᴜᴛ sᴀ sᴇ sɪᴍᴛᴀ ᴄᴀ ᴀᴄᴀsᴀ , ᴅᴀʀ ᴅᴜᴘᴀ ᴄᴇ ᴛᴏᴛɪ ᴅɪɴ ᴛʀɪʙ ᴀᴜ ғᴏsᴛ ᴏᴍᴏʀᴀᴛɪ, ᴇᴀ s-ᴀ ɪɴᴛᴏʀs ɪɴ ʟᴜᴍᴇᴀ ᴄɪᴠɪʟɪᴢᴀᴛᴀ (ᴀᴄᴛɪᴜɴᴇᴀ ᴀsᴛᴀ sᴇ ᴘᴇᴛʀᴇᴄᴇ ɪɴᴛʀᴇ ᴛᴏᴍʙ ʀᴀɪᴅᴇʀ 4-ᴛᴏᴍʙ ʀᴀɪᴅᴇʀ 6)
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅40. Rᴇᴄᴜᴘᴇʀᴀʀᴇᴀ ᴇɪ ғɪᴢɪᴄᴀ sɪ ᴍᴇɴᴛᴀʟᴀ ᴀ ᴅᴜʀᴀᴛ ᴍᴜʟᴛ. Dᴇ ᴀᴄᴇᴇᴀ ᴇ ᴍᴀɪ sʟᴀʙɪᴛᴀ ᴄᴀ ᴅᴇ ᴏʙɪᴄᴇɪ ɪɴ TR6.
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅41.AOD ᴇ ᴘʀᴇsᴄᴜʀᴛᴀʀᴇᴀ ᴅᴇ ʟᴀ Aɴɢᴇʟ ᴏғ Dᴀʀᴋɴᴇss
/̸̅̅ ̆̅ ̅̅ ̅̅42.Tᴏᴍʙ Rᴀɪᴅᴇʀ AOD ᴀ ғᴏsᴛ ᴀsᴘʀᴜ ᴄʀɪᴛɪᴄᴀᴛ sɪ ᴅᴇ ᴀᴄᴇᴇᴀ ɴᴜ ᴀ ᴍᴀɪ ᴀᴘᴀʀᴜᴛ ᴛʀɪʟᴏɢɪᴀ ᴅᴇ ʟᴀ ᴇʟ. A ғᴏsᴛ ᴜɴ ᴊᴏᴄ ɴᴇᴛᴇʀᴍɪɴᴀᴛ sɪ ᴘʟɪɴ ᴅᴇ ᴇʀᴏʀɪ. MIsᴄᴀʀɪʟᴇ Lᴀʀᴇɪ ɴᴜ sᴇ sɪɴᴄʀᴏɴɪᴢᴀᴜ ᴄᴜ ᴄᴇᴇᴀ ᴄᴇ ᴅᴏʀᴇᴀ sᴀ ғᴀᴄᴀ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀᴜʟ.
______¶¶
______¶¶______________¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶_¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶____________________________¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
___¶¶¶_________________________________¶¶¶¶
___¶¶¶__________________________________¶¶¶
__¶¶¶____________________________________¶¶¶
_¶¶¶_____________________________________¶¶¶
¶¶¶¶______________________________________¶¶¶
__________________________________________¶¶¶www.sunphoto.ro/WLQWM/BonjourAlbumul selectat nu contine nici o poza.Comentarii album • 1
WLQWM 10 iunie 2022  
Încă asta nu e descrierea ta propie să fii mulțumită că e vorba despre Lara Croft ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ și nu la personajul tău, așa cum ai făcut tu cu ale mele ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.