107 poze   922 vizite
Albume
And you are not the missing piece

membru din 5 aprilie 2019

And you are not the missing piece

        
        ~S͜͝e͜͝n͜͝i͜͝ ͜͝ç͜͝o͜͝k͜͝ ͜͝s͜͝e͜͝v͜͝i͜͝y͜͝o͜͝r͜͝u͜͝m͜͝~
    I’m 11 minutes away and I have missed you all day. I’m 11
    minutes aways, so why aren’t you here? I think I missed
    you callin’ on the other line, I’m just thinkin’ all this thoughts
    up in my mind. Talkin’ love but I can’t even read the signs
      and I would sell my soul for a bit more time.
      D̲̲e̲̲m̲̲e̲̲t̲̲ ̲̲Ö̲̲z̲̲d̲̲e̲̲m̲̲i̲̲r̲̲ ℘ [̺͆C̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺̺͆͆ ̺̺͆͆Y̺̺͆͆a̺̺͆͆m̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺͆] ℘ ̑H̑̑ȃ̑z̑̑ȃ̑l̑̑ ̑̑K̑̑ȃ̑y̑̑ȃ
         You stain all on my body like you’re red wine, you’re
        the fckin’ acid to my alkaline. You run your middle finger up
         and down my spine, I’m sorry there was no one to
         apologize. I’m so fckin sorry, I’ve been playing somebody
         and it’s helping nobody and her lipstick arithmetic
          didn’t stick and now I’m sick throwing fits.
         :̤̈B̤̤̈̈ṳ̤̈̈r̤̤̈̈c̤̤̈̈ṳ̤̈̈ ̤̤̈̈K̤̤̈̈ı̤̤̈̈r̤̤̈̈ä̤̤̈ẗ̤̤̈l̤̤̈̈ı̤̈ ℘ ̑Ȃ̑l̑̑ȋ̑ ̑̑Y̑̑ȃ̑ğ̑̑c̑̑ı̑ ℘ ≋̮̑Ḫ̮̑̑ȃ̮̮̑n̮̮̑̑d̮̮̑̑ȇ̮̮̑ ̮̮̑̑Ȇ̮̮̑ȓ̮̮̑ç̮̮̑̑ȇ̮̮̑l̮̑≋ ̧℘ B̧u̧ŗa̧ķ ̧Ḑȩņi̧z̧
   I’ve seen you in my head every fckin’ day since I left.
   You on the floor with your hands ’round your head. I’m
   down and depressed, all I want is your head on my
   chest touchin’ feet. I’m 11 minutes away.
   [̲̲̅̅S̲̲̅̅e̲̲̅̅r̲̲̅̅k̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅ ̲̲̅̅Ç̲̲̅̅a̲̲̅̅y̲̲̅̅o̲̲̅̅ğ̲̲̅̅l̲̲̅̅u̲̲̅̅] ℘̈́ Ḧ́ä́z̈́ä́l̈́ ̈́S̈́ǘb̈́ä́ş̈́ı̈́ ̈́ ℘ :̤̈Ä̤̤̈ÿ̤̤̈ç̤̤̈̈ä̤̤̈ ̤̤̈̈Ä̤̤̈ÿ̤̤̈ş̤̤̈̈ï̤̤̈n̤̤̈̈ ̤̤̈̈T̤̤̈̈ṳ̤̈̈r̤̤̈̈ä̤̤̈n̤̈:
   ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
    www.youtube.com/watch?v=1bpQwySfwzw
      ► ◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻ ◀
《 D̲̲e̲̲m̲̲e̲̲t̲̲ ̲̲Ö̲̲z̲̲d̲̲e̲̲m̲̲i̲̲r̲̲ 》◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻
《 D̲̲e̲̲m̲̲e̲̲t̲̲ ̲̲Ö̲̲z̲̲d̲̲e̲̲m̲̲i̲̲r̲̲ 》◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻
̈́2̈́0̈́ ̈́ÿ́ë́ä́r̈́s̈́ ̈́ö́l̈́d̈́ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ fic age.╤───
̈́2̈́0̈́ ̈́ÿ́ë́ä́r̈́s̈́ ̈́ö́l̈́d̈́ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ fic age.╤───
┣▇ ~S͜͝e͜͝v͜͝i͜͝y͜͝o͜͝r͜͝u͜͝m͜͝ ͜͝c͜͝h͜͝a͜͝r͜͝a͜͝c͜͝t͜͝e͜͝r͜͝~ ▇▇▇═─
┣▇ ~S͜͝e͜͝v͜͝i͜͝y͜͝o͜͝r͜͝u͜͝m͜͝ ͜͝c͜͝h͜͝a͜͝r͜͝a͜͝c͜͝t͜͝e͜͝r͜͝~ ▇▇▇═─
◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻《 ̑H̑̑ȃ̑z̑̑ȃ̑l̑̑ ̑̑K̑̑ȃ̑y̑̑ȃ 》
◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻《 ̑H̑̑ȃ̑z̑̑ȃ̑l̑̑ ̑̑K̑̑ȃ̑y̑̑ȃ 》
r̮̮e̮̮a̮̮l̮ ̮a̮̮g̮̮e̮̮. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ ̲̲28 years old╤───
r̮̮e̮̮a̮̮l̮ ̮a̮̮g̮̮e̮̮. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ ̲̲28 years old╤───
̶̶S̶̶e̶̶v̶̶i̶̶y̶̶o̶̶r̶̶u̶̶m̶̶ ̶̶c̶̶h̶̶a̶̶r̶̶a̶̶c̶̶t̶̶e̶̶r̶̶
̶̶S̶̶e̶̶v̶̶i̶̶y̶̶o̶̶r̶̶u̶̶m̶̶ ̶̶c̶̶h̶̶a̶̶r̶̶a̶̶c̶̶t̶̶e̶̶r̶̶
《 [̺͆C̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺̺͆͆ ̺̺͆͆Y̺̺͆͆a̺̺͆͆m̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺͆] 》◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻
《 [̺͆C̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺̺͆͆ ̺̺͆͆Y̺̺͆͆a̺̺͆͆m̺̺͆͆a̺̺͆͆n̺͆] 》◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻
̧2̧9̧ ̧y̧ȩa̧ŗş ̧o̧ļḑ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ real age.╤───
̧2̧9̧ ̧y̧ȩa̧ŗş ̧o̧ļḑ ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ real age.╤───
▇█▓▒░̮S̮̮e̮̮v̮̮i̮̮y̮̮o̮̮r̮̮u̮̮m̮ ̮c̮̮ḫ̮a̮̮r̮̮a̮̮c̮̮t̮̮e̮̮r̮░▒▓█▇
▇█▓▒░̮S̮̮e̮̮v̮̮i̮̮y̮̮o̮̮r̮̮u̮̮m̮ ̮c̮̮ḫ̮a̮̮r̮̮a̮̮c̮̮t̮̮e̮̮r̮░▒▓█▇
◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻ 《 :̤̈B̤̤̈̈ṳ̤̈̈r̤̤̈̈c̤̤̈̈ṳ̤̈̈ ̤̤̈̈K̤̤̈̈ı̤̤̈̈r̤̤̈̈ä̤̤̈ẗ̤̤̈l̤̤̈̈ı̤̈ 》
◅ [̲̲̅̅E̲̲̅̅] ℘ [̺͆M̺͆] ▻ 《 :̤̈B̤̤̈̈ṳ̤̈̈r̤̤̈̈c̤̤̈̈ṳ̤̈̈ ̤̤̈̈K̤̤̈̈ı̤̤̈̈r̤̤̈̈ä̤̤̈ẗ̤̤̈l̤̤̈̈ı̤̈ 》
̈́r̈́ë́ä́l̈́ ̈́ä́g̈́ë́. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ ̲̲29 years old╤───
̈́r̈́ë́ä́l̈́ ̈́ä́g̈́ë́. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ ̲̲29 years old╤───
~S͜͝e͜͝v͜͝i͜͝y͜͝o͜͝r͜͝u͜͝m͜͝ ͜͝c͜͝h͜͝a͜͝r͜͝a͜͝c͜͝t͜͝e͜͝r͜͝~
~S͜͝e͜͝v͜͝i͜͝y͜͝o͜͝r͜͝u͜͝m͜͝ ͜͝c͜͝h͜͝a͜͝r͜͝a͜͝c͜͝t͜͝e͜͝r͜͝~

Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.