260 poze   1128 vizite

Je veux etre ta bonne etoile

✧❒       1̩̍ м̩̍α̩̍r̩̍т̩̍1̩̍9̩̍9̩̍3 ♕ villain king 
         
         ───── •✧✧• ────────── •✧✧• ─────
            .“Love all, trust a few, do wrong to none.”
         “You call it madness, but I call it love.”
          “We can only learn to love by loving.”
              A life lived in love will never be dull.”
All you need is love .
True love stories never have endings

“Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around. You tell them things that you’ve never shared with another soul and they absorb everything you say and actually want to hear more. You share hopes for the future, dreams that will never come true, goals that were never achieved and the many disappointments life has thrown at you. When something wonderful happens, you can’t wait to tell them about it, knowing they will share in your excitement. They are not embarrassed to cry with you when you are hurting or laugh with you when you make a fool of yourself. Never do they hurt your feelings or make you feel like you are not good enough, but rather they build you up and show you the things about yourself that make you special and even beautiful. There is never any pressure, jealousy or competition but only a quiet calmness when they are around. You can be yourself and not worry about what they will think of you because they love you for who you are. The things that seem insignificant to most people such as a note, song or walk become invaluable treasures kept safe in your heart to cherish forever. Memories of your childhood come back and are so clear and vivid it’s like being young again. Colours seem brighter and more brilliant. Laughter seems part of daily life where before it was infrequent or didn’t exist at all. A phone call or two during the day helps to get you through a long day’s work and always brings a smile to your face. In their presence, there’s no need for continuous conversation, but you find you’re quite content in just having them nearby. Things that never interested you before become fascinating because you know they are important to this person who is so special to you. You think of this person on every occasion and in everything you do. Simple things bring them to mind like a pale blue sky, gentle wind or even a storm cloud on the horizon. You open your heart knowing that there’s a chance it may be broken one day and in opening your heart, you experience a love and joy that you never dreamed possible. You find that being vulnerable is the only way to allow your heart to feel true pleasure that’s so real it scares you. You find strength in knowing you have a true friend and possibly a soul mate who will remain loyal to the end. Life seems completely different, exciting and worthwhile. Your only hope and security is in knowing that they are a part of your life.”
╰» T̷̿͟h̷̿͟e̷̿͟ D̷̿͟e̷̿͟v̷̿͟i̷̿͟l̷̿͟ p̷̿͟u̷̿͟l̷̿͟l̷̿͟s̷̿͟ t̷̿͟h̷̿͟e̷̿͟ s̷̿͟t̷̿͟r̷̿͟i̷̿͟n̷̿͟g̷̿͟s̷̿͟
╰» T̷̿͟h̷̿͟e̷̿͟ D̷̿͟e̷̿͟v̷̿͟i̷̿͟l̷̿͟ p̷̿͟u̷̿͟l̷̿͟l̷̿͟s̷̿͟ t̷̿͟h̷̿͟e̷̿͟ s̷̿͟t̷̿͟r̷̿͟i̷̿͟n̷̿͟g̷̿͟s̷̿͟
╰»  “w̷̿͟h̷̿͟i̷̿͟c̷̿͟h̷̿͟ m̷̿͟a̷̿͟k̷̿͟e̷̿͟ u̷̿͟s̷̿͟ d̷̿͟a̷̿͟n̷̿͟c̷̿͟e̷̿͟;
╰» “w̷̿͟h̷̿͟i̷̿͟c̷̿͟h̷̿͟ m̷̿͟a̷̿͟k̷̿͟e̷̿͟ u̷̿͟s̷̿͟ d̷̿͟a̷̿͟n̷̿͟c̷̿͟e̷̿͟;
╰» W̷e̷ f̷i̷n̷d̷ d̷e̷l̷i̷g̷h̷t̷ i̷n̷ t̷h̷e̷ m̷o̷s̷t̷ l̷o̷a̷t̷h̷s̷o̷m̷e̷ t̷h̷i̷n̷g̷s̷;
╰» W̷e̷ f̷i̷n̷d̷ d̷e̷l̷i̷g̷h̷t̷ i̷n̷ t̷h̷e̷ m̷o̷s̷t̷ l̷o̷a̷t̷h̷s̷o̷m̷e̷ t̷h̷i̷n̷g̷s̷;
╰»S̷o̷m̷e̷ f̷u̷r̷t̷h̷e̷r̷a̷n̷c̷e̷ o̷f̷ H̷e̷l̷l̷ e̷a̷c̷h̷ n̷e̷w̷ d̷a̷y̷ b̷r̷i̷n̷g̷s̷
╰»S̷o̷m̷e̷ f̷u̷r̷t̷h̷e̷r̷a̷n̷c̷e̷ o̷f̷ H̷e̷l̷l̷ e̷a̷c̷h̷ n̷e̷w̷ d̷a̷y̷ b̷r̷i̷n̷g̷s̷
╰»A̷n̷d̷ y̷e̷t̷ w̷e̷ f̷e̷e̷l̷ n̷o̷ h̷o̷r̷r̷o̷r̷ i̷n̷ t̷h̷a̷t̷ r̷a̷n̷k̷ a̷d̷v̷a̷n̷c̷e̷.”
╰»A̷n̷d̷ y̷e̷t̷ w̷e̷ f̷e̷e̷l̷ n̷o̷ h̷o̷r̷r̷o̷r̷ i̷n̷ t̷h̷a̷t̷ r̷a̷n̷k̷ a̷d̷v̷a̷n̷c̷e̷.”
╰» ρ̵ø̵ρ̵u̵l̵α̵†̵ι̵ø̵π̵ Ŧ̵ø̵u̵Ʀ̵ ʍ̵ι̵l̵l̵ι̵ø̵π̵, h̵ø̵ω̵ ι̵ $̵ε̵ε̵ †̵h̵ε̵ $̵α̵ʍ̵ε̵ β̵ι̵†̵c̵h̵ε̵$̵?
╰» ρ̵ø̵ρ̵u̵l̵α̵†̵ι̵ø̵π̵ Ŧ̵ø̵u̵Ʀ̵ ʍ̵ι̵l̵l̵ι̵ø̵π̵, h̵ø̵ω̵ ι̵ $̵ε̵ε̵ †̵h̵ε̵ $̵α̵ʍ̵ε̵ β̵ι̵†̵c̵h̵ε̵$̵?
╰» F̿u̿c̿ƙ̿ ɑ̿l̿l̿ ʮ̿σ̿u̿ ɦ̿ɑ̿t̿e̿ɾ̿s̿,̿ ɑ̿l̿w̿ɑ̿ʮ̿s̿ t̿ɾ̿ʮ̿ƞ̿ɑ̿ b̿ɾ̿i̿ƞ̿g̿ ɱ̿e̿ ɗ̿σ̿w̿ƞ̿
╰» F̿u̿c̿ƙ̿ ɑ̿l̿l̿ ʮ̿σ̿u̿ ɦ̿ɑ̿t̿e̿ɾ̿s̿,̿ ɑ̿l̿w̿ɑ̿ʮ̿s̿ t̿ɾ̿ʮ̿ƞ̿ɑ̿ b̿ɾ̿i̿ƞ̿g̿ ɱ̿e̿ ɗ̿σ̿w̿ƞ̿
╰»  “ O̿͟l̿͟ɗ̿͟ c̿͟l̿͟σ̿͟w̿͟ƞ̿͟ ɑ̿͟s̿͟s̿͟ ƞ̿͟i̿͟g̿͟g̿͟ɑ̿͟,̿ b̿͟ɾ̿͟i̿͟ƞ̿͟g̿͟ ɱ̿͟e̿͟ ɗ̿͟σ̿͟w̿͟ƞ̿͟ u̿
╰» “ O̿͟l̿͟ɗ̿͟ c̿͟l̿͟σ̿͟w̿͟ƞ̿͟ ɑ̿͟s̿͟s̿͟ ƞ̿͟i̿͟g̿͟g̿͟ɑ̿͟,̿ b̿͟ɾ̿͟i̿͟ƞ̿͟g̿͟ ɱ̿͟e̿͟ ɗ̿͟σ̿͟w̿͟ƞ̿͟ u̿
╰» “   C̿͟ɑ̿͟ƞ̿͟'̿t̿͟ g̿͟e̿͟t̿͟ ƙ̿͟ƞ̿͟σ̿͟w̿͟ w̿͟ɦ̿͟e̿͟ɾ̿͟e̿͟ i̿͟ƞ̿͟ l̿͟i̿͟ʄ̿͟e̿͟,̿ ƞ̿͟i̿͟g̿͟g̿͟ɑ̿͟
╰» “ C̿͟ɑ̿͟ƞ̿͟'̿t̿͟ g̿͟e̿͟t̿͟ ƙ̿͟ƞ̿͟σ̿͟w̿͟ w̿͟ɦ̿͟e̿͟ɾ̿͟e̿͟ i̿͟ƞ̿͟ l̿͟i̿͟ʄ̿͟e̿͟,̿ ƞ̿͟i̿͟g̿͟g̿͟ɑ̿͟
╰»  “i̿s̿ t̿h̿ɑ̿t̿ t̿h̿e̿ v̿i̿l̿l̿ɑ̿i̿n̿ c̿h̿o̿o̿s̿e̿s̿ t̿o̿ u̿s̿e̿ t̿h̿ɑ̿t̿ p̿o̿w̿e̿r̿ i̿n̿ ɑ̿ w̿ɑ
╰» “i̿s̿ t̿h̿ɑ̿t̿ t̿h̿e̿ v̿i̿l̿l̿ɑ̿i̿n̿ c̿h̿o̿o̿s̿e̿s̿ t̿o̿ u̿s̿e̿ t̿h̿ɑ̿t̿ p̿o̿w̿e̿r̿ i̿n̿ ɑ̿ w̿ɑ
ι̿ѕ̿ т̿н̿α̿т̿ т̿н̿ε̿ ν̿ι̿l̿l̿α̿ι̿и̿ c̿н̿σ̿σ̿ѕ̿ε̿ѕ̿ т̿σ̿ υ̿ѕ̿ε̿ т̿н̿α̿т̿ ρ̿σ̿ω̿ε̿я̿ ι̿и̿ α̿ ω̿α̿ч̿
ι̿ѕ̿ т̿н̿α̿т̿ т̿н̿ε̿ ν̿ι̿l̿l̿α̿ι̿и̿ c̿н̿σ̿σ̿ѕ̿ε̿ѕ̿ т̿σ̿ υ̿ѕ̿ε̿ т̿н̿α̿т̿ ρ̿σ̿ω̿ε̿я̿ ι̿и̿ α̿ ω̿α̿ч̿
i̿n̿ ɑ̿ w̿ɑ̿γ̿ t̿h̿ɑ̿t̿ i̿s̿ s̿e̿l̿f̿i̿s̿h̿ ɑ̿n̿d̿ h̿u̿ɾ̿t̿s̿ o̿t̿h̿e̿ɾ̿ p̿e̿o̿p̿l̿e̿.̿
i̿n̿ ɑ̿ w̿ɑ̿γ̿ t̿h̿ɑ̿t̿ i̿s̿ s̿e̿l̿f̿i̿s̿h̿ ɑ̿n̿d̿ h̿u̿ɾ̿t̿s̿ o̿t̿h̿e̿ɾ̿ p̿e̿o̿p̿l̿e̿.̿

Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.